Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.human-resources.gr της HRS (Human Resources Solutions) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Η HRS (Human Resources Solutions) μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στην ιστοσελίδα, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδας της HRS (Human Resources Solutions) www.human-resources.gr.

Η HRS (Human Resources Solutions) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος της ιστοσελίδας, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η HRS (Human Resources Solutions) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της ιστοσελίδας www.human-resources.gr ή της πρόσβασης σε αυτό.

Η ιστοσελίδας περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από την HRS (Human Resources Solutions) αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα www.human-resources.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται με τις θέσεις, τις απόψεις , το περιεχόμενο και την ποιότητα των άλλων ιστοσελίδων. Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών (links). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδας www.human-resources.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Τα Ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.human-resources.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η ιστοσελίδα της HRS (Human Resources Solutions) διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Η HRS (Human Resources Solutions) δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα με σκόπιμη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η HRS (Human Resources Solutions) δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, η HRS (Human Resources Solutions) αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες.

Print